Organizing Committee

COMMITTEE MEMBERS
Chairs

Zhenming Xu, Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China
Chin Siong HO, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia

Co-Chairs

Chunjie Li, SJTU, CN
Chew Tin LEE, UTM, MY
Haslenda HASHIM, UTM, MY
Sheng ZHOU, Shanghai Academy of Agricultural Science, CN
Xiaobin DONG, Beijing Normal University, CN

Secretariat

Yueshu GAO, SJTU, CN
Zurina MOHAMAD, UTM, MY
Mazura JUSOH, UTM, MY
Jeng Shiun LIM, UTM, MY

Get in Touch

School of Environmental Science & Engineering,
Shanghai Jiao Tong University,
800, Dongchuan Road, Minhang,
Shanghai, CHINA

UTM Low Carbon Asia Research Centre,
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor, MALAYSIA